UE
logo

Informujemy, iż firma MECCONTI S.A.R.L. Sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.02.01.00-00-0033/19-00 pt.


„Budowa mikrobiologicznego centrum badawczo-rozwojowego celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów”


Projekt jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I ”, Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 7 730 626,61 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 4 399 543,61 PLN

Cel projektu: Stworzenie mikrobiologicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym zapewnione zostanie zaplecze techniczne do realizacji agendy badawczej prowadzącej do opracowania nowych produktów w skali świata tj. mikrobiologiczne certyfikowane materiały odniesienia, gotowe płynne i agarowe podłoża mikrobiologiczne w innowacyjnym formacie oraz podłoża do monitoringu środowiska.

Efekt realizacji projektu: Opracowanie czterech innowacyjnych produktów.